woensdag 30 mei 2012

"Good enough" vader ONTHEVEN VAN ZIJN OUDERLIJK GEZAG!

EEN ZO’N LIEVE, RUSTIGE GEDULDIGE NADENKENDE LIEFDEVOLLE, SENSITIEVE EN DERHALVE ZÉÉR GESCHIKTE OUDER DIE IK ZES JAAR GELEDEN HEB LEREN KENNEN ALS LIEFHEBBENDE PARTNER VAN MIJN KLEINDOCHTER (26) EN EEN UITMUNTENDE VADER IS VOOR MIJN ZEVEN JARIGE ACHTERKLEINDOCHTER, WORDT DOOR DEZE DRIE RECHTERS ZO MAAR EVEN DICTATORIAAL ZONDER OOK MAAR ENIGE AANGETOONDE AANWEZIGE GROND, ONGESCHIKT DAN WEL ONMACHTIG GEOORDEELD ZIJN VERPLICHTING TOT VERZORGING EN OPVOEDING VAN ZIJN DOCHTERTJE TE VERVULLEN EN ONTHEVEN VAN HET OUDERLIJK GEZAG OVER HAAR.
NOOIT STOND ZIJN OUDERSCHAP TER DICUSSIE IN DE AANLEIDING VAN DE UITHUISPLAATSING WAAR UITSLUITEND HET INSUFFICIËNTE OUDERSCHAP VAN MOEDER (DIE SINDSDIEN NIET MEER IN BEELD IS) AAN TEN GRONDSLAG LAG MAAR VADER DIE ZIJN KIND REEDS VOOR DE GEBOORTE HAD ERKEND HAD TOEN NOG GEEN GEZAG EN DAT HEBBEN JEUGD- EN PLEEGZORG TWEE JAAR LANG WETEN AF TE HOUDEN MAAR TOCH NIET KUNNEN VOORKOMEN DAT HIJ IN 2008 IN HOGER BEROEP MET HET EENHOOFDIG GEZAG WERD BELAST HETGEEN JEUGD- EN PLEEGZORG NIET LEKKER ZAT. 
VANUIT HUN (VANAF DE UITHUISPLAATSING) VOORINGENOMEN ¨PERSPECTIEF BIJ PLEEGGEZIN¨ STANDPUNT HEBBEN JEUGD- EN PLEEGZORG NOOIT DE MOEITE GENOMEN HET OUDERSCHAP VAN VADER ALS PERSPECTIEF ZELFS OOK MAAR IN OVERWEGING TE NEMEN LAAT STAAN AAN EEN ONDERZOEK TE ONDERWERPEN EN NU NA VIJF JAAR EINDELIJK OP LAST VAN DE RECHTBANK EEN FORENSISCH PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK ZIJN GOED GENOEG OUDERSCHAP (EN DIE VAN STIEFMOEDER) EN PERSPECTIEF VOOR DOCHTERTJE BIJ HEN ONDUDDELZINNIG HEEFT AANGETOOOND, WORDEN DEZE RESULTATEN DOOR DEZELFDE RECHTBANK FINAAL VAN TAFEL GEVEEGD.
HIERMEDE WORDT DOOR DEZE DRIE RECHTERS EXACT TEGEMOET GEKOMEN AAN DE ONRECHTMATIGE VOORINGENOMEN OPSTELLING VAN JEUGD- EN PLEEGZORG DIE VRIJWEL VANAF DE UITHUISPLAATSING AL DICTATORIAAL HEBBEN BEPAALD DAT DE BESTE ONTWIKKELINGSKANSEN VOOR DOCHTERTJE IN HET CHRISTELIJK GEREFORMEERDE PLEEGGEZIN LIGGEN DAARBIJ DE WETTELIJKE RECHTEN VAN DOCHTERTJE EN VADER DIE HUN MAATSCHAPPELIJKE POSITIE MET ZICH MEEBRENGT MET VOETEN TREDEND!

INPLAATS VAN DE BURGER TE BESCHERMEN WORDT DIT MISDRIJF VAN JEUGD- EN PLEEGZORG DOOR DE NEDERLANDSE RECHTELIJKE MACHT (TOP ¨TRIAS POLITICA¨) GERUGGENSTEUND EN DAT BLIJKT ZOMAAR MOGELIJK IN DE ¨DEMOCRATIE¨ NEDERLAND TERWIJL IK ALTIJD HEB GEDACHT DAT DIT SOORT PRAKTIJKEN ALLEEN VOORKWAMEN IN DE ZOGENAAMDE ¨BANANENREPUBLIEKEN¨!

Ik ben geen pedagoog of psycholoog maar heb als overgrootvader van 64 in mijn leven echt wel redelijk wat opvoedingservaring, mensenkennis en inschattingsvermogen opgedaan en ik kan derhalve dan ook met de hand op het hart én op de bijbel én met een gerust geweten stellen dat deze drie rechters willens en wetens een onrechtmatige beslissing hebben genomen die door het Hof zal dienen te worden herzien.

EN WAAROM IS VADER ONTHEVEN VAN ZIJN GEZAG?

OMDAT DE RECHTBANK VAN OORDEEL IS, (ONDANKS DE WEERSPREKENDE UITKOMST VAN HET FORENSISCH ONDERZOEK VAN HET NIFP), DAT HET IN HET BELANG VAN DOCHTERTJE IS DAT ZIJ IN HET PLEEGGEZIN BLIJFT WONEN EN DAARMEE HET NADEEL VAN TERUGKEER NAAR VADER REEDS IS GEGEVEN.
DIT VERMEENDE ¨NADEEL¨ STAAT DUS OP GEEN ENKELE WIJZE IN RELATIE MET HET OUDERSCHAP VAN VADER EN VORMT DUS GEEN ENKELE ONDERBOUWING VOOR DE GEOORDEELDE ONMACHT OF ONVERMOGEN TOT OPVOEDING EN VERZORGING VAN VADER!
DEZE DRIE RECHTERS VERSCHAFFEN ZICHZELF EVENWEL HET RECHT TE OORDELEN DAT HET VERMEENDE BELANG VAN DOCHTERTJE BIJ VOORTZETTING PLEEGGEZINPLAATSING DE ONMACHT EN HET ONVERMOGEN TOT OPVOEDING EN VERZORGING BIJ VADER AANTOONT. 

DE TWEEDE REDEN IS HET FEIT DAT DE EENHOOFDIG GEZAGHEBBENDE VADER ZIJN DOCHTERTJE OP 23 JUNI 2010 UIT HET PLEEGGEZIN HEEFT GEHAALD (ER WAREN GEEN GEZAGBEPERKENDE MAATREGELEN VAN KRACHT) EN MET ZIJN GEZIN NAAR HET BUITENLAND WAS VERHUISD AANGEZIEN VADER DUIDELIJK WERD DAT JEUGD- EN PLEEGZORG DE VOORINGENOMEN DOELSTELLING HANTEERDEN DOCHTERTJE PERMANENT IN HET PLEEGGEZIN TE LATEN OPGROEIEN EN DERHALVE MEDEWERKING AAN EEN MOGELIJKE TERUGPLAATSING VOLLEDIG UITBLEEF EN VADER BOVENDIEN IN GEEN ENKELE BESLISSING M.B.T. DE OPVOEDING EN VERZORGING VAN DOCHTERTJE WERD BETROKKEN.
NIET IN DE KEUZE VAN HET CHRISTELIJK GEREFORMEERDE PLEEGGEZIN.
NIET IN DE CHRISTELIJK GEREFORMEERDE SCHOOLKEUZE.
NIET IN DE BESLISSINGEN ROND DE MEDISCHE BEHANDELING VAN DOCHTERTJE I.V.M. DE BIJ GEBOORTE OPGELOPEN ¨ERBSE PARESE¨.
EN TOT SLOT ER NOG EENS ACHTER KWAM DAT DOCHTERTJE REEDS LANGE TIJD VAN NOODZAKELIJK GEACHT MEDISCH ONDERZOEK EN BEHANDELING WERD ONTHOUDEN HETGEEN DE DEFINITIEVE DOORSLAG TOT ZIJN BESLISSING GAF.
DEZE DRIE RECHTERS VERSCHAFFEN ZICHZELF EVENWEL HET RECHT TE OORDELEN DAT HET BESLUIT VAN VADER DOCHTERTJE UIT HET PLEEGGEZIN TE HALEN DE ONMACHT EN HET ONVERMOGEN TOT OPVOEDING EN VERZORGING BIJ VADER AANTOONT!

DE DERDE REDEN IS HET FEIT DAT VADER (EN STIEFMOEDER) NIET IN STAAT ZIJN MIJ, (GROOTVADER VAN STIEFMOEDER), TE STOPPEN MET PUBLICATIES IN DIT BLOG.
VADER, STIEFMOEDER EN HUN ADVOCAAT HEBBEN MIJ VERZOCHT MIJN BLOG TE VERWIJDEREN.
IK HEB ECHTER BESLOTEN GEBRUIK TE MAKEN VAN MIJN INDIVIDUEEL RECHT OP VRIJE MENINGSUITING EN TERWILLE VAN HET ALGEMEEN BELANG BESLOTEN DE BERICHTGEVING IN MIJN BLOG BESCHIKBAAR EN ACTUEEL TE HOUDEN VOOR DE GEHELE GEMEENSCHAP DOOR AANVULLING MET BERICHTGEVING OMTRENT DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN.
OOK ZAL IK DE RELEVANTE INFORMATIE PUBLICEREN WAARVAN DEZE DRIE RECHTERS GEEN NOTITIE HEBBEN WILLEN NEMEN EN NIET BIJ DE OVERWEGING HEBBEN WILLEN BETREKKEN DOCH ONWEERLEGBAAR DE ONRECHTMATIGHEID VAN DEZE BESCHIKKING ZAL AANTONEN.
HIERTOE BEHOREN DE BEELDEN VAN DE FILMS DIE IK HEB GEMAAKT TIJDENS HET VERBLIJF VAN DOCHTERTJE BIJ VADER EN STIEFMOEDER, DE GETUIGENISSEN VAN DE BUITENLANDSE FORENSISCHE SPECIALISTEN EN DE CORRESPONDENTIE TUSSEN VADER, PLEEGOUDERS EN DE BEHANDELENDE SPECIALISTEN IN NEDERLAND VAN DOCHTERTJE DIE HET ONTHOUDEN VAN NOODZAKELIJK GEACHT MEDISCH ONDERZOEK EN BEHANDELING VAN DOCHTERTJE AANTONEN.   
DEZE DRIE RECHTERS VERSCHAFFEN ZICHZELF EVENWEL HET RECHT TE OORDELEN DAT MIJN PUBLICATIE OP HET INTERNET DE ONMACHT EN HET ONVERMOGEN TOT OPVOEDING EN VERZORGING BIJ VADER AANTOONT.

BOVENSTAANDE MAAKT GENOEGZAAM DUIDELIJK DAT DEZE DRIE RECHTERS DE GEOORDEELDE ONMACHT DAN WEL ONVERMOGEN TOT OPVOEDING EN VERZORGING BIJ VADER EN DUS DE ONTHEFFING VAN ZIJN OUDERLIJK GEZAG VAN GEEN KANT HEBBEN KUNNEN VOORZIEN VAN DE WETTELIJK VEREISTE ONDERBOUWING TERWIJL ZIJ IN DE WETENSCHAP MOETEN HEBBEN VERKEERD DAT DE WETTELIJKE VOORWAARDEN VOOR ONTHEFFING NIET WAREN VERVULD.
ZIJ HEBBEN BOVENDIEN DE AANGELEVERDE INFORMATIE WAARUIT VIER MAAL HET MEER DAN GOED GENOEG OUDERSCHAP VAN VADER (EN STIEFMOEDER) BLEEK, FINAAL VAN TAFEL GEVEEGD! 
HET WAS DEZE RECHTERS BEKEND DAT FORENSISCH PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE GZ PSYCHOLOGEN HAD UITGEWEZEN DAT VADER EN STIEFMOEDER SAMEN EEN EVENWICHTIG EN CAPABEL OUDERPAAR VORMEN, ELKAAR AANVULLEN EN CORRIGEREN WAAR NODIG EN OVER VOLDOENDE PEDAGOGISCHE VAARDIGHEDEN BESCHIKKEN OM DOCHTERTJE OP TE VOEDEN EN TE VERZORGEN.  

DEZE ONRECHTMATIGE ONTHEFFING IS EEN ONBESCHRIJFELIJKE MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID, ONVERTEERBAAR EN ABSOLUUT ONAANVAARDBAAR EN KAN, MAG

EN ZAL DAN OOK NIET WORDEN GETOLEREERD!

Ik ga deze beschikking dan ook vertalen in het Frans, Engels en Duits en Grieks en ter beoordeling voorleggen aan juridisch deskundigen in de respectievelijke landen en t.z.t. deze beoordelingen in dit blog publiceren.

Om tot ontheffing te kunnen oordelen zullen de volgende voorwaarden dienen te zijn vervuld:

Art. 1:266:

¨Mits het belang van de kinderen zich daar niet tegen verzet, kan de rechtbank een ouder van het gezag over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen¨.

Art 1:268:

Lid 1

¨Ontheffing kan niet worden uitgesproken, indien de ouder hier zich tegen verzet¨.

Lid 2:

¨Deze regel lijdt uitzondering¨:

Sub d: (van toepassing geoordeeld)

¨indien na een verzorging en opvoeding met instemming van de ouder – anders dan uit hoofde van een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voorlopige voogdij – van tenminste een jaar in een ander gezin dan het ouderlijke, een voortzetting daarvan noodzakelijk is en van terugkeer naar de ouder ernstig nadeel voor het kind moet worden gevreesd¨.

De rechtbank heeft geoordeeld dat vast is komen te staan dat:

1. vader niet over de juiste eigenschappen beschikt (van Dale over “ongeschikt”) en niet in staat is (van Dale over “onmachtig”) om zijn dochtertje op te voeden en te verzorgen;
2. de door de rechtbank zelf bevestigde aanwezige band en gehechtheidrelatie; dochtertje –vader geen deel uitmaakt van het belang van dochtertje, dan wel dit belang zich niet tegen de ontheffing verzet;
3. voortzetting van de pleeggezinplaatsing onvermijdelijk is (van Dale over “noodzakelijk”) omdat er voordeel voor dochtertje mee gemoeid is, (van Dale over “belang”);
4. wanneer dochtertje wordt blootgesteld aan het ouderschap van vader moet worden gevreesd voor ernstig nadeel voor dochtertje.

Vader vindt dit onbegrijpelijk want hij neemt al vijf jaar lang samen met stiefmoeder de opvoeding en de verzorging van het net zo oude dochtertje van stiefmoeder voor zijn rekening en dat verloopt al vijf jaar voortreffelijk. Zij ontwikkelt zich uitstekend. Zij is een van de beste van de klas. Ook in de zes maanden dat hij samen met stiefmoeder zijn dochtertje onder zijn hoede had in het buitenland, verliep de opvoeding en verzorging en de ontwikkeling van dochtertje vlekkeloos. Trouwens, het ouderschap van vader en stiefmoeder werd vijf jaar geleden nota bene door jeugdzorg zelf “good enough” bevonden voor de opvoeding en verzorging van het dochtertje van stiefmoeder en ook de halfbroer van het dochtertje van vader werd in 2011 door jeugdzorg aan hun ouderschap toevertrouwd! En ook de twee forensische psychologen van het NIFP en een forensische psychiater en een gerenommeerde psycholoog in het buitenland vonden zijn ouderschap uitstekend! Vreemd allemaal, niet!

¨Ja maar¨, zo schijnt de rechtbank aan vader duidelijk te willen maken, ¨Uw dochtertje heeft een hechtingsprobleem en zij heeft de speciale vaardigheden nodig van de pleegouders!
Die vaardigheden heeft u niet, en stiefmoeder al helemáál niet met haar problematiek¨.
(Volgens de forensische onderzoekers was er bij stiefmoeder qua persoonlijkheid sprake van persoonlijkheidsproblematiek met enige borderline trekken. In haar functioneren maakt zij een overwegend stabiele indruk en zijn deze trekken slechts in lichte mate aanwezig en staat deze problematiek haar goed genoeg ouderschap beslist niet in de weg, aldus de onderzoeker.
Ook een spv' er van Lentis (die stiefmoeder van november 2006 tot December 2007 heeft begeleid), heeft destijds al gesteld dat in het geval van stiefmoeder het persoonlijkheidsproblematiek betrof welke niet voldoende duidelijk aanwezig was om een diagnose te stellen¨.
De spv'er stelde verder dat mevr. de Rijke op haar overkwam als een vrij intelligente verstandige vrouw die in de begeleiding een stabiele zuivere en sterke indruk maakte en zij de wens van mevr. de Rijke om haar dochter terug te krijgen destijds heeft ondersteund en toen dit ook gebeurde er thuiszorg en video home training (VHT) is ingezet en mevr. de Rijke bij deze hulpverlening een goede indruk maakte en de hulp positief werd afgesoten).
¨Wij (drie rechters) hebben uiteraard terdege notitie genomen van de rapportage van de onderzoekers en wij weten dus dat het woord: ¨ERNSTIGE¨ m.b.t. de persoonlijkheidsproblematiek NERGENS voorkomt in die rapportage maar we stellen voor de zekerheid toch maar liever: “stiefmoeder heeft te kampen met ERNSTIGE persoonlijkheidsproblematiek”.
U bent daarom ongeschikt om uw dochtertje op te voeden en te verzorgen!
Dat heeft jeugd- en pleegzorg aan u en ons (de rechtbank) en aan de raad toch al in februari 2007 meegedeeld, weet u nog, kort nadat de Raad ons voorstelde u met het gezag te belasten!
Uw dochtertje maakte toen zomaar ineens, een jaar na uithuisplaatsing, vrijwel tegelijkertijd een héél kwetsbare hechtingsontwikkeling door.
Wij geloofden dat direct en hebben u daarom niet met het gezag belast, want jeugd- en pleegzorg kunnen het weten omdat zij héél deskundige jeugd- en pleegzorgwerkers, orthopedagogen en gedragswetenschappers in dienst hebben!
Zo deskundig dat ze al die jaren uw onvermogen uw kind op te voeden en te verzorgen zelfs zonder onderzoek hebben kunnen vaststellen en dat zou toch respect moeten afdwingen!
Tot het moment van de ontdekking van de hechtingsstoornis in februari 2007, meldden jeugd- en pleegzorg nog wel dat dochtertje zich positief en leeftijdsadequaat ontwikkelde in het pleeggezin en zich aan hen begon te hechten, zonder vermelding van enig probleem maar gelukkig schoot de toenmalige voogd B. toen inééns te binnen dat de verstoorde hechting “direct na de plaatsing al duidelijk was geworden”.
Pleegzorg was dat glad vergeten en toen herinnerde pleegzorg zich óók ineens weer dat dochtertje al vanaf haar geboorte was opgegroeid in een onveilige situatie en al die tijd was verwaarloosd en mishandeld, in plaats van (zoals de AMK rapportage aangaf), uitsluitend de laatste twee maanden vóór de uithuisplaatsing omdat moeder tóen pas geestelijk ziek werd en dat er tot dát moment niets aan te merken was door de deskundigen zoals kinderarts, JGZ, fysiotherapeut en OKZ, op verzorging en ontwikkeling en contact met moeder van dochtertje .
Maar ja, het AMK had het rapport afgesloten en dat hoefde jeugd- en pleegzorg niet meer in consideratie te nemen,  ja toch!
Pleegzorg heeft daar trouwens toch een véél deskundiger inzicht in en weet u wat nou het geval is? die kwetsbare hechtingsontwikkeling, daar heeft ze nu, zelfs na zes jaar nog steeds flink last van, ondanks dat het door de speciale vaardigheden van de pleegouders wel de goeie kant opgaat met dochtertje! Zo erg is het hechtingsprobleem!
Dat heeft de advocaat van pleegzorg en de pleegfamilie ons pas nog weer meegedeeld!
En omdat u als ongeschikte en onmachtige vader daar allemaal niks van begrijpt, was het zo funest dat u dochtertje meenam naar het buitenland waar ze ogenschijnlijk zo vrolijk en gelukkig was en met zoveel plezier met haar stiefzusje naar school ging, zwom en paard reed en zonder weerstand naar de fysio ging maar u heeft het verscholen hechtingsprobleem helemaal niet willen inzien en het kan dan ook niet anders dan dat deze “ogenschijnlijke” gelukkige periode voor dochtertje een traumatische ervaring is geweest!
Dat staat voor ons buiten kijf, hoe dan ook!
Hoe heeft u haar dat nou toch kunnen aandoen!

U had in 2008 van het Hof wel het gezag gekregen en daarmee van rechtswege de bevoegdheid tot bepalen van het hoofdverblijf van dochtertje maar jeugd- en pleegzorg wilden dat helemaal niet en zij maken TOCH de dienst uit, die hebben bevoegdheid gekregen van de staat en die "gebruiken" zij dan ook en vertellen ons en de Raad wat wij moeten beslissen, en dat doen wij omdat wij vertrouwen op hun grote deskundigheid!
Wij nemen als rechtbank zelfs de letterlijke tekst zo goed als mogelijk over hetgeen ons een hoop tijd scheelt zodat we snel weer aandacht kunnen besteden aan de volgende uithuisplaatsing want we hebben het daar erg druk mee, het aantal incapabele ouders groeit met de dag!!! 
Tot de nieuwe wet er door is moet jeugdzorg het nog wel even met de bestaande wet doen maar voor al die kindertjes met die incapabele ouders is er NOOD!,,,,en hebben we daar m.b.t. wetten geen bekend spreekwoord voor?

En ja, het feit dat dochtertje moord en brand heeft gekrijst en buiten zinnen schreeuwde: “Papa en mama, ik zal nooit meer stout zijn, ik wil bij jullie blijven, laat me alsjeblieft hier!” toen we haar weg hebben laten halen uit uw gezin in het buitenland, middels een OTS/MUHP en schorsing gezag die wij uitspraken omdat jeugdzorg er van uit ging dat vader met dochtertje door Europa zwierf en dochtertje geen school en medische verzorging genoot hetgeen wij als rechtbank achteraf hebben toegegeven dat dit volkomen fout was ingeschat, is toch allemaal uw eigen schuld!
Het weghalen van uw dochtertje moest in haar belang.
Het feit dat de Griekse aanklager n.a.v. de door Nederland aangeleverde informatie in de veronderstelling was komen te verkeren dat u uw dochtertje had ontvoerd uit een adoptiegezin dat de voogdij had over u uw dochtertje en deze aanklager niet wist (zoals door stiefmoeder na vier dagen werd aangetoond) dat U het gezag had en geen OTS/MUHP gold op de dag dat u uw dochtertje weg haalde uit het pleeggezin en er dus totaal geen sprake was van ontvoering waardoor u onder aanbieding van welgemeende excuses van de Griekse autoriteiten na vier dagen weer op vrije voeten werd gesteld , is echt niet de schuld van justitie maar was wél precies waar jeugd- en pleegzorg en pleegfamilie in "het belang" van dochtertje belang bij hadden en gebeuren moest en kwam hen daarom uiteraard wél héél erg goed uit.
Het feit dat de beëdigde Nederlandse vertaler een "foutje" maakte en "niet wist" dat met het woord "επιμέλεια" in de door de aanklger verstrekte verklaring weldegelijk "voogdij" werd bedoeld en geen "zorg", is ook totaal aan onze aandacht ontsnapt.
Dus het feit dat u dochtertje totaal buiten zinnen in de Griekse politieauto moest zetten en zij vier dagen in een weeshuis met totaal vreemden moest doorbrengen en u (onder haar ogen) geboeid werd afgevoerd en vier dagen vast heeft gezeten, moest in "het belang" van dochtertje is allemaal uw schuld.
Jeugd- en pleegzorg en pleegfamilie hadden echter het geluk dat uw dochtertje al vóór dat de Griekse aanklager achter de waarheid kwam, was opgehaald van het weeshuis en naar de pleegfamilie in Nederland was teruggebracht en het feit dat de Griekse autoriteiten ook daar hun welgemeende excuses over hebben aangeboden en hebben aangegeven geen genoegen te zullen nemen met deze onverkwikkelijke ontwikkeling en dit "misverstand" tot op de bodem te zullen laten zoeken kunnen we geen aandacht aan besteden.

Doordat u dit dochtertje allemaal heeft aangedaan is voor ons vast komen te staan dat u niet de juiste eigenschappen heeft en niet in staat bent uw dochtertje op te voeden en te verzorgen en is vast komen te staan dat van ERNSTIG nadeel voor uw dochtertje moet worden gevreesd bij terugplaatsing zodat wij u het gezag hebben moeten ontnemen!
Trouwens, ook doordat wij hebben geconstateerd dat de opa van uw vrouw op het internet opkomt voor de fundamentele rechten en vrijheden van uw dochtertje, uzelf en uw vrouw, hebben wij vanuit onze logische beredenering  vastgesteld dat u niet de juiste eigenschappen heeft en niet in staat bent uw dochtertje op te voeden en te verzorgen en dat ook daarmee nog eens is bevestigd dat van ERNSTIG nadeel voor uw dochtertje moet worden gevreesd bij terugplaatsing bij u!
Je zal maar zo’n opa hebben als achterkleinkind die niet begrijpt dat het kind ERNSTIG nadeel ondervindt wanneer hij voor het recht van dit kind opkomt bij de gemeenschap!
U weet toch dat U die opa de mond had moeten snoeren want die opa begrijpt helemaal niet dat art. 8 EVRM en art. 9 IVRK helemaal niet goed zijn voor onze kinderen en moeten worden herzien!
Vraag maar aan de deskundige PROFESSOR P. VAN DEN BERGH, die kan je, net als hij ons heeft gedaan, uitleggen dat deze wetten moeten worden herzien om uithuisplaatsingen makkelijker te maken! Hij heeft dan ook gezegd;

“HET DOEL VAN DE HULPVERLENING MAG NOOIT HET VERMIJDEN VAN EEN UITHUISPLAATSING ZIJN” en;


“Art. 9 (uithuisplaatsing) van het IVRK (Internationaal verdrag van de rechten van het kind) BEPERKT DE VRIJHEID VAN DE HULPVERLENER" en; 


"Art. 8 Europees EVRM (Europees verdrag voor de rechten van de mens) MAAKT UITHUISPLAATSINGEN NOG MOEILIJKER. Zo verplicht het EVRM de hereniging ouder – kind na een uithuisplaatsing”.

Kijkt u maar op:

http://pleegzorginbelangvanhetkind.info/Traject%20Pleegzorg%20studiedag%209nov2010.pdf

(pagina 4 en 14)

En dan daarbij, wij werken in het familierecht achter GESLOTEN DEUREN want dat is PRIVÉ.
Dat had u die opa ook uit moeten leggen want hij schijnt niet te begrijpen dat dit moet want anders kunnen jeugd- en pleegzorg hun privacy-gevoelige gestelde doelen toch niet bereiken!
Stel je voor dat iedereen zich maar kritisch kan gaan uitlaten over hun werkwijze en onze beoordelingen! Dan kunnen we wel inpakken!  
En die scoliose die dochtertje (volgens de schriftelijke verklaringen van de buitenlandse specialisten, waar ook wij wel kopieën van hebben gekregen) heeft opgelopen doordat het pleegezin de goede raad van een kinderarts opvolgde om de fysiotherapie wel even voor onbepaalde tijd uit te stellen en het feit dat door specialisten nodig geacht onderzoek wordt uitgesteld tot er duidelijkheid is verkregen over de voogdij, (dus tot na de beschikking van het Hof en misschien wel het arrest van de Hoge Raad en EHRM), daar hebben we nu even geen tijd voor om daar aandacht aan te besteden (wij hebben sowieso geen hoge dunk van die buitenlandse rapporten)!
Ook hebben wij geen tijd om aandacht te besteden aan dat DVDtje die u en die opa uit Frankrijk hebben gemaakt en aan de onderzoekers hebben overhandigd en dat in het dossier van de onderzoekers wordt aangehaald en getuigt van de gehechtheidrelatie van uw dochtertje met u en een indruk geeft hoe dochtertje zich manifesteerde in uw gezin in de zes maanden in het buitenland”.

Tenslotte kunnen wij u mededelen dat de onomkeerbare situatie die door de handelwijze van jeugd- en pleegzorg lijkt te zijn ontstaan, echt niet onze schuld is, daar ligt uw onvermogen tot opvoeden aan ten grondslag die tot uitdrukking komt in het feit dat U en uw familie weigeren de strijdbijl te begraven! Wees toch eens verstandig en begraaf die bijl nou eens! U zult zien, dat is niet alleen het beste voor uw dochtertje, u en uw familie doch voor geheel Nederland! We weten ook heus wel dat we als rechtbank de juridische gronden voor ontheffing niet hebben kunnen aantonen maar voordat de nieuwe wet er door is moeten we de ontheffing toch nog even ongegrond uitspreken zodat er weer op z'n minst weer een half jaar over heen gaat voordat het Hof zich heeft uitgesproken en dat komt alleen maar ten goede aan het belang van dochtertje dat hoe langer zij in het pleeggezin verblijft des te aannemelijker wordt en tegen deze onomkeerbare situati zelfs het EHRM niets meer in te brengen heeft en dan hooguit nog een schadeclaim wegens onrechtmatig handelen en oordelen aan de Nederlandse staat kan opleggen maar goed, dit is dan de tol die de staat (de burger) moet betalen in "HET BELANG VAN HET KIND".


Vader kan bovenstaande opvattingen van de rechtbank maar niet vatten, misschien kan de lezer van dit blog dat wel maar;

het blijft een feit dat gedurende de zes maanden van dochtertje in het gezin van vader in het buitenland, zij een uiterst vrolijk meisje was dat zoveel plezier had samen met haar stiefzusje, vader en stiefmoeder, er nooit opmerkelijke problemen waren en zij een gezonde gehechtheidrelatie met hen vertoonde waarvan de video’s kunnen getuigen. Heeft de rechtbank deze video gezien? De rechtbank wist dat de video werd aangekaart dus als zij de rapportage van de onderzoekers naar behoren heeft doorgenomen heeft de rechtbank wetenschap van het bestaan van deze DVD. Het beeldmateriaal geeft toch een aardige indruk van het functioneren van dochtertje binnen het gezin van vader in die zes maanden en ook daarvoor tijdens de bezoekmomenten en worden hopelijk wél door het Hof binnenkort meegenomen in de overweging;

het blijft een feit dat twee forensische psychologen in Nederland en een forensische psychiater en een psycholoog in het buitenland alle vier hebben verklaard dat het dochtertje van vader GEEN “hechtingsprobleem” heeft (één zou zich nog kunnen vergissen, maar vier?);

Het blijft een feit dat dochtertje zo’n vertrouwen in vader en stiefmoeder had dat zij zonder ook maar enige weerstand alle nodige onderzoeken en behandelingen onderging waardoor na verloop van tijd een merkbare verbetering in haar mobiliteit was te bespeuren, (schriftelijke in het Engels vertaalde getuigenissen van de specialisten ter inzage), terwijl ze in Nederland zich altijd zo hevig verzette bij behandeling en onderzoeken dat de behandelingen en onderzoeken niet of moeilijk konden plaatsvinden!

Namen en toenamen noem ik (nog) niet in dit blog. Nou ja, helemaal geen namen? Juffers, Weterings en van den Bergh noem ik dan wel maar die komen dan ook alle eer toe te worden vermeld, zij zetten immers een groot deel van hun leven en energie in voor HET BELANG VAN HET KIND! En zijn DE steun en toeverlaat van Rechtbank en Staat, vergeet dat niet! We moeten daar binnenkort wel flink wat met z’n allen voor op onze fundamentele rechten en vrijheden inboeten en degene die reeds de strijdbijl heeft opgepakt ter bescherming van deze rechten en vrijheden zal die moeten begraven, zoals de drie kinderrechters, (die zich óók deze keer in de zaak dochtertje gelukkig wederom gesteund wisten door het befaamde trio: Juffers. Weterings en van den Bergh) hebben bevolen, maar dan krijgen we tenminste wél een gezond functionerende staat met héél veel “perspectief biedende” (vaak degelijk christelijke, medemenslievend georiënteerde en “uit de nood” helpende) pleegouders en dan hoeft er geen tijdrovende aandacht meer te worden besteed aan al die incapabele biologische ouders zoals de vader van dochtertje!

De nieuwe wet is op 15 maart 2011 reeds aangenomen en moet alleen nog door de eerste kamer en dan kan zelfs onder de voorwaarde die nu nog uitsluitend voor OTS geldt, direct beëindiging gezag worden uitgesproken!


Nieuw wetsvoorstel
Artikel 266
1. De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien:
a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of
b. de ouder het gezag misbruikt.
2. Het gezag van de ouder kan ook worden beëindigd indien het gezag is geschorst, mits aan het eerste lid is voldaan.

http://data.argusoog.org/radio/pdf/OPENBRIEF_AAN_EERSTE_KAMER.pdf

http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.htm

En TJA,,,,,,,, mocht u als Nederlandse ouder, net als ik, deze reeds in vergevorderd stadium bevindende ontwikkeling TOCH niet zo zien zitten,

DAN ZULLEN WE ONS MOETEN VERENIGEN EN GEZAMENLIJK DE STRIJD MOETEN AANGAAN TEGEN DEZE ONTWIKKELING!

U ZOUDT U DAN BIJVOORBEELD AAN KUNNEN SLUITEN BIJ DE BINNENKORT OP TE RICHTEN STICHTING: STOP KINDERBELEMMERING  DIE ZICH TEN DOEL STELT EEN EINDE TE MAKEN AAN DE BEDREIGING VAN DE RECHTEN EN DE VRIJHEDEN VAN HET WEERLOZE KIND EN AAN DIE VAN DE OUDERS!

10 opmerkingen:

 1. Misselijkmakend weer.
  Wat een achterlijk land.
  Heb je bericht geplaatst.

  Erik

  jeugdzorg.info

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In het jeugdrecht is 'Planet of the apes' al werkelijkheid ..

  (Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2001, geregisseerd door Tim Burton. De productie is een remake van de gelijknamige film uit 1968 en gaat over aan astronaut die op een planeet belandt waar apen boven mensen staan, bron: Wikipedia)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik kan me helemaal in uw relaas verplaatsen en u heeft meer dan gelijk.graag kom ik in contact met u.mvg Sven Palmer/Venlo 0773523411 of spalmerrr@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 4. ik heb heb het ook zo moeilijk mee me 4kinderen uit huis sins 2011 en me baby bij mij ,ze heeft geen ots maar de rest uit huis vind nederland echt miseluk gewoon ze luisteren naar andere die gewoon het gezin uit 1 draivt we worden gewoon gestraft en me kinderen worden gewoon gestolen zo zie ik het want de pleeg ouders die heeft ze gewoon en me kinderen waren gelukkig met mij en nu zie ik ze heb gewoon vedriet en word van alle kante aan gevallen ,de oudste denkt mama wilt me niet en de jongste ook ik kan niet mee leven en de baby hun zusje gaat gewoon met mama mee naar bezoek van ons ............dit is gewoon onbegrijpeluk wat in nederland kan zonder grondige bewijzen en onder zoeks ik doe alles mee om de waarheid boven tafel te halen en verleden weg te doen en aan hede werken maar kan gewoon niet ,en wat doet advocaat en de rest eigeluk gewoon meer geld vragen word er ziek van heb niet eens breed in kome wil gewoon me kinderen trug en denk aan hun belang

  BeantwoordenVerwijderen
 5. IK HEB OOK GEEN OUDERLIJKEGEZAG MEER ,DUS ALS JE HET OUDERLIJKEGEZAG NIET MEER HEB ,HEB JE NICKS MEER OVER JE EIGEN KIND TE ZEGEN WANDT DAT ZIE IK ZELF WANDT MIJN DOCHTER WOU EEN GESPREK MET ONS HEBBEN MAAR VOOGD WSG KEURT HET AF EN ZEG DAT MIJN DOCHTER WEL MET HAAR ADVOCAAT EN MET DE VOOGD WSG MAG PRATTEN MAAR MOEDER MAG ER NIET BIJ ZIJN WANDT WSG VOOGD ZEGT DAT HET NIET GOED IS VOOR MIJN DOCHTER DUS MIJN DOCHTER MAG NIET HAAR MENING ZEGEN WAT WAT DOCHTER VIND ,MOEDER EN VOOGD EN TWEE ADVOCATTEN MOGEN WEL AAN TAFFEL GAAN ZITTEN MAAR ZONDER MIJN DOCHTER ER BIJ ,DUS JE ZIET DE WSG VOOGD DE MACHT HEEFT OVER MIJN DOCHTER EN VOOGD WSG KIJK NIET IN HET BELANG VAN MIJN DOCHTER IS MIJN DOCHTER WIL MET VOOGD WSG VADER MOEDER EN BELEIDING T RAAYKE AAN TAFFEL ZITTEN, MAAR HET MAG NIET VAN DE VOOGD WSG JE MERK NU DAT WSG DE MACHT HEEFT OVER MIJN DOCHTER MAAR WSG EN T RAAYKE KIJK NIET NAAR DE VEILIGHEID VAN MIJN DOCHTER ,EN IS OOK NOG SEKSUEEL MISBRUIK DOOR EEN MEDEBEWONNER VAN DAELZICHT ,NU WOONDT MIJN DOCHTER NOG OP T RAAYKE EN MIJN DOCHTER WORDT NOG ALL TIJD NOG MISHANDEL DOOR HOLDING GELEGT EN DAARNA IN DE ISOLEERCEL GEZET OMDAT MIJN DOCHTER BOOS IS WAAROM IS MIJN DOCHTER BOOS OMDAT MIJN DOCHTER NIET MAG UITTEN DAT IS NORMAAL DAT MIJN DOCHTER BOOS

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De kalender leeftijd is 14 jaar.
  Deze dag ,is ze verdrietig ,op haar been zijn schaafwonden.
  Die ik krijg te zien.
  Ik huil ,maar niemand ziet mijn tranen.
  Ze heeft pijn ,en waarom ?
  Ze is in de holding gelegd:
  en daarna geïsoleerd in een time-out ruimte.
  Dit is de gewone gang van zaken,als ze over haar toeren is.
  Over haar toeren ,om dat ze de wereld om haar heen ,zoveel onbegrip aan
  haar geeft.
  De wereld die haar boosheid niet begrijpt,en niet op weten te vangen.
  En ik sta machteloos ,en weet haar geen troost te geven.
  Want uit mijn gezinsleven is ze verbannen.
  Ik kan haar tranen niet drogen,op het moment dat ze me nodig heeft.
  Haar opvoeders ,weten wat goed voor haar is.
  IK HUIL MAAR NIEMAND ZIET MIJN TRANEN ,
  EN HAAR TRANEN WORDEN DIE GEZIEN?
  DE HOLDING EN ISOLEER DE TROOST DIE ZE KRIJGT.
  IS DE CAMERA.....ZE MOET IMMERS OP RUST KOMEN.
  (De prik pil werd al op haar 13 jaar gegeven)
  Omdat ze bang zijn dat ze zwanger word van een vriend die ze toen en nu
  nog niet had en nog niet heeft)
  EN DIT IS DE JUISTE OPVOEDING.

  DIT VERHAAL
  HET GAAT NU OP INTERNET AL EEN TIJDJE ROND.
  OMDAT NIEMAND HET LOT VAN MIJN KIND WIL VERANDEREN.
  EEN VEILIGE OMGEVING. dit heeft mijn dochter ook gezegt ,het is niet meer normaal dat T Raayke mijn dochter zo misschandeld en WILLIAM SCHRIKKER VOOGD keurt het goed .lees dit ook maar eens ,ze is naar een apart kamertje geweest.
  hoe is dat ingericht ,kale muren ,bed en verder niks?
  Geen eten gehad,
  maar achteraf een boterham.
  middag eten niet gehad ze was niet lief.
  het is niet te begrijpen.
  hoe dit kind mijn kind..... wat een lot heeft ze.
  en dit is opvoeding?
  ja ik kan niet anders als heel veel huilen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor uw bericht, het is te triest voor woorden. Sinds de ontheffing van het gezag van de man van mijn kleindochter
   Bedankt voor uw bericht. ongelofelijk triest maar ik hoor niet anders van zoveel kanten, Het Nederlandse kinderrecht is ver te zoeken! Sinds mei 2012 heb ik niet veel aandacht besteed aan mijn blog omdat ik even een rustpauze nodig had na twee jaar bemoeienis, anders werd ik er zelf gek van. Nu eerdaags het hoger beroep op de onrechtmatig uitgesproken ontheffing van het gezag van de man van mijn kleindochter gaat dienen duik ik er weer in en zal proberen aandacht te besteden aan de andere trieste zaken want het is echt hoog nodig dat we ons organiseren tegen dit onrecht van de bovenste plank!!! Sterkte en groetjes, Dick de Rijke.


   Verwijderen
 7. Heb het gelezen en zit in een soortgelijke situatie. Zelfs als de moeder volledig faalt, gaat het kind naar een pleeggezin, en niet naar de vader. En zelfs als een moeder wel faalt krijgt zij toch meestal het kind toegewezen. De verhalen van Rowena en Savannah lijken me duidelijk. Ook toen is volgens mij de vader er helemaal buitengehouden

  Sterkte!!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. lees dit maar eens,
  Meisje (13) krijgt ongewenst de prikpil - Jeugdzorg Nieuws - Artikelen - Nieuws en Info
  www.antibjz.nl

  „Het meisje of de gezagvoerder had toestemming moeten geven voor de anticoncepti...Meer weergeven

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Meisje (13) krijgt ongewenst de prikpil

  jun 22 2012 10:32 | alex in Jeugdzorg Nieuws
  jeugdzorg prikpil ongewenst
  Ze moest het horen van haar dochter. Het 13-jarige meisje belde haar moeder overstuur op: in de instelling waar ze woonde, hadden ze haar ongevraagd de prikpil gegeven. Zonder toestemming en zonder dat het meisje dat wilde. Moeder Jose Kuckelkorn is laaiend, maar voelt zich vooral machteloos. „Mijn dochter is verstandelijk beperkt. Ze zit daar om beschermd te worden. Dit verscheurt mijn hart.”
  „Het meisje of de gezagvoerder had toestemming moeten geven voor de anticonceptie”, verklaart Peggy Lesquillier, advocate van het meisje. „Dat is niet gebeurd en ook de voogd was niet om toestemming gevraagd. Het meisje zelf wilde de prikpil helemaal niet. Normaal gesproken moet zoiets ook in overleg met de huisarts gebeuren, om te kijken of ze überhaupt wel rijp was voor anticonceptie. Als het meisje haar moeder niet had gebeld, had niemand het geweten.”

  Enkele weken voor het betreffende telefoontje kwam aan het licht dat het meisje seksueel misbruikt was door een groepsgenoot binnen de Limburgse instelling Daelzicht. De instelling heeft haar vervolgens anticonceptie toegediend omdat het verder misbruik niet geheel kan voorkomen, zo stelt de advocate van het meisje.

  De moeder werd van het misbruik op de hoogte gebracht en het meisje werd rap overgeplaatst naar de crisisopvang van de zorginstelling, ’t Raayke in Tienray.

  „Ik kreeg te horen dat mijn dochter werd overgeplaatst, maar over het incident en de jongen die hierbij betrokken was, weet ik nog steeds niets”, vertelt moeder Jose Kuckelkorn. Advocate Peggy Lesquillier: „De jongen zou ook zijn overgeplaatst. Of er maatregelen worden genomen om verder misbruik door de jongen te voorkomen, daar wordt niets over bekendgemaakt.”

  Toen de moeder vernam dat haar dochter kort na het incident de prikpil had gekregen, eiste ze uitleg van de instelling. „Ik kreeg te horen dat het beter was om haar de prikpil te geven, omdat ze haar niet vierentwintig uur per dag in de gaten konden houden. Als ze dan weer misbruikt zou worden, zou ze in ieder geval niet zwanger worden, zeiden ze. Ik was woedend.” Advocate Lesquillier: „De instelling wil blijkbaar zwangerschap voorkomen. Maar dit meisje is niet seksueel actief en ze heeft ook geen vriend. De indruk wordt dus gewekt dat er een gebrek aan toezicht is.”

  De instelling bood uiteindelijk excuses aan de moeder aan, maar diende na drie maanden opnieuw zonder toestemming de prikpil toe. Later is besloten het meisje oraal de pil te laten slikken, maar haar moeder laat het er niet bij zitten. „Mijn dochter is veel te jong voor seks, dus ze heeft die pil niet nodig. Laten ze beter toezicht houden in die instelling, ze zit er immers om beschermd te worden”, zegt Kuckelkorn. De moeder heeft ondertussen ook een advocate in de arm genomen. Ze kan echter zelf geen aangifte doen omdat ze niet langer de officiële gezagvoerder is.

  Daelzicht wil geen reactie geven op de zaak. „Wij praten in verband met privacy van cliënten niet met de pers over individuele situaties”, aldus een woordvoerder. De instelling laat weten „nooit medicatie aan een cliënt te verstrekken zonder de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt in de besluitvorming te betrekken. Dat hoeft niet altijd de ouder te zijn, maar kan ook een ander familielid of voogd van een cliënt zijn.”

  Geplaatste afbeelding
  Bron: Telegraaf  Lees Meer: http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/meisje-13-krijgt-ongewenst-de-prikpil-r402#ixzz2dSeLacen

  BeantwoordenVerwijderen