zaterdag 5 mei 2012

De fundamentele morele waarden en het recht op vrije meningsuiting

Ondanks het feit dat, (of beter gezegd: "Mede doordat"), ik een opvoeding heb genoten op basis van de christelijke levensovertuiging van m'n ouders, ben ik wars van welke vorm van religie dan ook.
De "alleen zaligmakende" instelling van religieuze subculturen gaat ten koste van de broodnodige saamhorigheid en het algemeen belang en is de oorzaak van verdeeldheid en onnoemelijk veel leed in de wereld en brengt opstellingen naar voren die, (wanneer dit soort groeperingen via de politiek een machtspositie hebben verworven, een regelrechte inbreuk kunnen betekenen op de fundamentele rechten van de mens! Voorbeeld:

http://www.kuleuven.be/thomas/images/cms/IDGP/Adoptie%20-%20Carolien%20Milis%20herfstnr%2009%5B1%5D.pdf

"Een boeiende stelling is dat christenen geloven dat ze kinderen van God zijn, dus dat adoptie door de eigen ouders misschien meer deel uitmaakt van ons menszijn, dan we op het eerste gezicht geneigd zijn te denken…"

In mijn beleving dient het woord "boeiende" vervangen te worden door "LEVENSGEVAARLIJKE".

Vaststaat dat religie voor machtswellustelingen een dankbaar medium is (en wordt aangewend) om het kneedbare mensdom "naar je hand" te zetten waarbij niet zelden (ultieme lafheid) van de meest makkelijke prooi: "kinderen" gebruik wordt gemaakt:

http://www.ultimatetube.com/videos/9103/Brain-Washing-(-Jesus-Camp-Highlights-)

Mijn filosofie m.b.t. "geloof"

Ik ben (vanuit mijn persoonlijke waarneming) van mening dat het begrip: 'God' voor gelovigen niets anders is dan:
de benoeming van het onvermogen van de mens het verschijnsel 'leven' te verklaren.
Heeft de mens voor een verschijnsel geen verklaring, (voor een gevolg geen oorzaak), dan creëert hij wel een verklaring en een oorzaak anders vindt hij geen rust en kan zelfs in paniek raken zoals bij een niet thuis te brengen geluid in zijn huis. Hij reageert dan van: "O, het moet 'dit of dat' wel geweest zijn!" en voelt zich gerustgesteld. 

Ook ik heb geen verklaring en geen oorzaak maar wel een hypothese:

In de natuur onderscheidt de mens zich van de rest van de natuur door het privilege: "verstand, geweten en beredeneringsvermogen". Vaststaat dat ons de keuze is 'gelaten' dit privilege te ontwikkelen teneinde tijdens dit leven een doel te kunnen verwezenlijken en een taak te kunnen volbrengen en we hebben daarbij tevens de keuze tussen goed en kwaad. 
Als aan deze keuzes geen "evaluatie" verbonden zou zijn, wat is de zin van deze keuzes dan?
Ook de keuzes die wij maken in ons aardse ontwikkelingsproces, (school, opleiding), gaat nooit gepaard zonder evaluatie! (wil je niet leren wordt je van school getrapt). 
Het leven is een aan de mens (met zijn verstandelijk vermogen) uniek voorbehouden gelegenheid tot ontwikkeling van dit ons beschikbare privilege en aangezien wij daar keuzes in hebben is het aannemelijk dat in het verlengde daarvan een "evaluatie" ons dan net zo uniek voorbehouden zal zijn.
Hoe dan ook, ik geloof 'heilig' dat er 'meer' (voor mijn ouders 'God') zit achter dit stoffelijke leven op aard en dat uiteindelijk, 'goed' beloond en 'kwaad' vergolden zal worden.

De  primaire, fundamentele morele waarde die ik meekreeg van mijn ouders:

Wat gij niet wilt dat u geschiedt
doet dat ook een ander niet
Weet ook wie goed doet, goed ontmoet
en met voldoening wordt gevoed
De mens is vrij, de keus gelaten
het goed te laten voor de baten
Hij die in hebzucht kiest voor’t slecht
wordt zonder twijfel ééns berecht

Zal hij zijn straf op aard ontgaan
zal hij voor 'God' terechte staan!
Ontsprong hij hier op aard de dans
Bij 'hem' heeft hij GEEN SCHIJN VAN KANS!

Een ander fundamenteel beginsel dat ik meekreeg van m'n ouders:

DE ONVOORWAARDELIJKE BEREIDHEID TOT VERZET TERWILLE VAN HET BEHOUD VAN ONZE FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN!!!

"Een volk dat voor tirannen zwicht, zal lijf en goed verliezen, dan dooft het licht"
(Verzetsman: Hendrik Mattheus van Randwijk )

Het is vandaag 5 mei en we gedenken de gevolgen van de werkelijk onvoorstelbare maatschappelijke ontwikkeling, veroorzaakt door slechts EEN van macht bezeten individu.
"Dit soort individuen vormen een groot gevaar voor het mensdom", wordt dan beweerd.

NEE, HET GEVAAR SCHUILT JUIST IN DIT MENSDOM!!!

DE GROOTSTE MISDAAD IS DAT 2,3 MILJARD INDIVIDUEN HEBBEN GETOLEREERD, DAT SLECHTS ÉÉN INDIVIDU 50 MILJOEN MENSEN HEEFT OMGEBRACHT EN EEN HEEL CONTINENT HEEFT VERWOEST!!!

UIT WAT VOOR VERACHTELIJKE GEVAARLIJKE ONDERKRUIPSELS BESTAAT HET MENSDOM DAT DIT HEEFT LATEN GEBEUREN!!! 

Slinksheid, bedrog vormt geen gevaar 
zolang w' attent zijn met elkaar
't gebeurt niet weer', wordt er beweerd
maar nog is er geen les geleerd
Het mensdom blijkt nu wederom
onachtzaam en nog steeds te dom
Een generatie verder nu zijn wij
en dictatuur komt wéderom voorbij!
Weest niet zozeer bevreesd voor hem, sluw, machtsbelust
maar vreest voorál de domheid, waarin de mens berust!     

Ook nu houdt héél Nederland, (ondanks de frequente publiciteit in de media!) domweg de ogen gesloten voor een ontwikkeling van regelrechte dictatuur en machtsmisbruik!

Zie hier: 

Reactie van een pleegzorgmedewerker, V. en een orthopedagoog-generalist-gedragswetenschapper van pleegzorg, Z. op het rapport van twee forensische psychologen inzake het onderzoek naar het perspectief van dochtertje:

“Opmerkelijk is dat bij de beantwoording van de onderzoeksvraag (vraag 1, pagina 24, deel 1) waar het toekomstperspectief van dochtertje ligt, niet gekeken is bij welk besluit haar belang het meeste gediend is. Er lijkt gekeken te zijn of vader en mevr. R. 'good enough' opvoeders zijn voor dochtertje. Voor het advies cq het besluit wat door de rechter genomen gaat worden, zou leidend moeten zijn in welke situatie (pleeggezin of vader met mevr. R.) dochtertje de beste ontwikkelingskansen krijgt.
 Uit (de visie van de christelijk gereformeerde pleegouders zelf uit) het rapport, maken we op dat deze geboden worden in het pleeggezin en deze opvoedingsomgeving de ontwikkeling van dochtertje de meeste continuïteit en stabiliteit biedt. (Zwarte zin werd weggelaten)

Afgezien van de vraag of vader en stiefmoeder "Good enough" zijn bevonden, (hetgeen evenwel van vier verschillende dekundige kanten werd bevestigd!), het gaat erom dat hier niet het in de wet gestelde kriterium "Good enough" wordt gehanteerd doch hun eigenmachtig en onrechtmatig, (hen vermeend gerechtvaardigde) kriterium, namelijk: "de beste ontwikkelingskansen", (in dit geval in het christelijk gereformeerde pleeggezin), dat naar hun mening dient te prevaleren boven "Good enough" ouderschap. 

DIT ZAL GEEN RECHTBANK KUNNEN ONTKENNEN!

Passage uit verweersschrift van pleegouders opgesteld door hun advocaat: 

"Dochtertje woont in een christelijk gezin. Dit heeft haar uiteraard gevormd en het heeft haar een bepaalde kijk op de wereld gegeven. In het gezin van vader wordt voor de christelijke levensovertuiging geen respect getoond. Zij zijn volgens eigen zeggen niet gelovig en zij hebben zelfs met verwijzing naar het geloof het pleegezin gediskwalificeerd. Door dochtertje vanuit een christelijk gezin, waarmee zij verbonden is geraakt, te plaatsen in een niet gelovig gezin met een houding zoals voornoemd, komt de eigenheid van dochtertje in het gedrang;"

Onderstaand een link naar de voor dochtertje dictatoriaal bepaalde "beste ontwikkelingskansen" en "meeste continuïteit en stabiliteit" , haar dictatoriaal bepaald te ontwikkelen "bepaalde kijk op de wereld" en  "eigenheid" (die niet "in het gedrang" mag komen):

http://www.gsgpo.nl/showpage.aspx?steID=27&itmID=16896

Nederland wordt even wakker!!! Kijk wat hier gebeurt en huiver!!! Is dit geen dictatuur??? De vader, NOTA BENE "GOOD ENOUGH" BEVONDEN, heeft geen moer te vertellen over de opvoeding en ontwikkeling van zijn eigen kind, jeugd- en pleegzorg bepalen dat wel even dictatoriaal!!!

VADER WERD NIET GEKEND IN DE KEUZE VAN HET PLEEGGEZIN!
DICTATORIAAL WERD DE PLAATSING IN EEN CHRISTELIJK GEREFORMEERD PLEEGGEZIN BEPAALD!

GEZAGHEBBENDE VADER WERD NOCH DOOR PLEEGOUDERS, NOCH DOOR JEUGDZORG BETROKKEN BIJ DE SCHOOLKEUZE VAN DOCHTERTJE! 
DICTATORIAAL WERD DE PLAATSING OP EEN CHRISTELIJK GEREFORMEERDE BASISSCHOOL BEPAALD!

Reeds zolang de mensheid bestaat hebben “(bege)leiders” zich opgeworpen die, ten koste van de fundamentele rechten van de mens, in hun besluit bepaalden waar de mensheid het meest mee gediend is en de (hen vermeende) “beste ontwikkelingskansen” voor de mensheid “leidend” aan hele naties oplegden. Slechts zeventig jaar geleden hebben onze voorouders dat nog aan den lijve moeten ondervinden!

Op grond van artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heb ik het recht me kritisch uit te laten over de door mij gesignaleerde gebeurtenissen en ervaringen met de betreffende jeugd- en pleegzorgorganisaties en hun respectievelijke werknemers en daarover mijn mening te geven en desgewenst ook via een openbaar medium in de openbaarheid te brengen.

Daartegenover staat dat de grenzen die de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer met zich meebrengt niet dienen te worden overschreden en daar houd ik, als betamelijk burger, ook al woon ik (gelukkig) niet meer in Nederland, uiteraard rekening mee.

Van een dergelijke overschrijding kan sprake zijn indien de gepubliceerde uitlatingen feitelijk onjuist of onnodig grievend zijn dan wel indien de mogelijk door jeugd- en pleegzorgorganisaties als “privacy gevoelig” bestempelde informatie wordt vermeld en betrokkenen met naam en toenaam worden genoemd, terwijl niet aannemelijk wordt dat daarvoor een rechtvaardiging kan worden gevonden in het aan de orde stellen van de bij mij bestaande onvrede met de handelwijze van jeugd- en pleegzorgorganisaties en hun respectievelijke medewerkers.

Het maatschappelijk onacceptabel functioneren van deze jeugd- en pleegzorgorganisatie vormt een bedreiging voor het ongeschonden functioneren van de Nederlandse democratie en maakt meer dan aannemelijk dat een rechtvaardiging kan worden gevonden de mogelijk door jeugd- en pleegzorgorganisatie als “privacy gevoelig” bestempelde informatie te vermelden en betrokkenen met naam en toenaam te noemen in het via mijn “Blog”openbaar aan de orde stellen van de bij mij bestaande onvrede met het functioneren van de betreffende jeugd- en pleegzorgorganisatie

Ik zal mij evenwel beperken tot het vermelden van uitsluitend die "mogelijk privacy gevoelige informatie" onontbeerlijk ter aanreiking van voldoende feiten om het onacceptabele functioneren van jeugd- en pleegzorg aan te kunnen tonen en namen (van personen betrokken bij de zaak "Dochtertje") zult u in dit blog niet aantreffen, uitsluitend de voorletters van achternamen.
maar al diegenen die zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrift, verwijtbare nalatigheid onrechtmatige daad en/of op enigerlei wijze misbruik hebben gemaakt van de hen middels de overheid toevertrouwde gezag- en uitzonderingspositie waarvan tengevolge ongegrond en ongerechtvaardigd inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van mijn familie is veroorzaakt en hen daardoor onnoemelijk veel leed is aangedaan, zullen straks met naam en toenaam zich moeten verantwoorden voor de strafrechter wegens hun misdrijven waaronder het schenden van de rechten van het kind en de mens!

In de in dit “Blog” door mij gesignaleerde gebeurtenissen en ervaringen met medewerkers van jeugd- en pleegzorgorganisaties, waarvan ik als gemachtigd vertrouwenspersoon logischerwijs door mijn kleindochter en haar echtgenoot uitvoerig op de hoogte ben gesteld, signaleer ik feiten die ik kan staven met materiaal uit het dossier en doe ik geen enkele feitelijk onjuiste of onnodig grievende uitlating.
Door bekritiseerde partijen kan mijn kritiek echter als grievend en diffamerend worden ervaren, (getuige een dreigbrief van pleegzorg mij in rechte te betrekken), doch ik maak genoegzaam aannemelijk rechtvaardiging te hebben gevonden voor het publiekelijk aan de orde stellen van hun normaliter "aan het oog onttrokken" onacceptabele opstelling en handelwijze!  

In dit “Blog” zal ik met feitelijke informatie en met feitelijk materiaal aantonen dat de onacceptabele en onrechtmatige dictatoriale opstelling en handelwijze, (waarvan valsheid in geschrift een niet onbelangrijk onderdeel van uitmaakt), van de in de zaak “Dochtertje” betrokken casemanagers, jeugd- en pleegzorgwerkers in de tenuitvoerlegging van de hen door de overheid toevertrouwde taken,
een ENORM GEVAAR vormen voor de grondwettelijke democratische samenleving en de veiligheid, vrijheid en rechten van kinderen en hun ouders in Nederland .

2 opmerkingen:

  1. Welke kanker autist heeft dit geschreven? Wat een kanker opmaak.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. In dit blog hebben mensen de gelegenheid te reageren op mijn mening en zienswijze m.b.t. de door mij opgedane ervaringen met jeugdzorg en de daarmee onlosmakelijk verbonden justitie, politiek en religie in Nederland. Mijn mening is ontstaan vanuit mijn persoonlijke waarneming en is daarom subjectief. Elk persoon heeft immers z'n eigen persoonlijke unieke waarneming. De bedoeling van mijn Blog is om d.m.v. uitwisseling van ervaringen (persoonlijke waarnemingen) met anderen tot een positieve dialoog te komen teneinde gezamenlijk verandering te kunnen aanbrengen in de onrechtvaardige handelwijze van jeugdzorg die in Nederland over veel te veel macht beschikt aangereikt door regering, politiek en religie. U heeft op dit bericht gereageerd met: “Welke kanker autist heeft dit geschreven? Wat een kanker opmaak.” U moet hebben gemerkt dat ik mij in mijn Blog niet anoniem profileer doch met naam en toenaam en zelfs een foto, u weet dus welke “kanker autist” dit heeft geschreven zodat uw vraag volkomen overbodig is gebleken! Hiermee geeft u op doorzichtige wijze te kennen dat het u niet te doen is om wie ik ben maar dat het u te doen is om op zeer haatvolle en beledigende wijze uw ongenoegen te uiten over mij en mijn bericht. U gaat daarbij echter totaal niet in op de inhoud van mijn bericht en dat toont op even doorzichtige wijze uw zwakte in uw vermogen u fatsoenlijk te kunnen onderhouden met uw medemens en uw onvermogen tot het in stand brengen van een fatsoenlijke dialoog! Graag zou ik van u willen vernemen of u alsnog bereid en in staat bent (via een fatsoenlijke dialoog) verder in te gaan op de inhoud van mijn bericht en kunt u mij verklaren waarom mijn bericht zoveel ongenoegen bij u heeft veroorzaakt.

    BeantwoordenVerwijderen