zondag 7 april 2013

Attentie attentie!

Op deze wijze wil ik u waarschuwen voor de onrechtmatige wijze van oordelen van drie kinderrechters van de rechtbank Groningen, te weten: M.J.B. Holsink; P.W.Th. Buijtenhuijs, en J.H.H.M. Dorscheidt.

Zij trekken zich niets aan van de wettelijke voorwaarden m.b.t. ontheffing van het ouderlijk gezag!

Stelt u zich als vader eens voor, zeven jaar geleden is uw kind door een psychische ziekte van de moeder “tijdelijk” in een pleegezin geplaatst. Moeder verdwijnt al heel kort na de plaatsing en is sindsdien nooit meer teruggekomen. U verwacht uw kind kort daarop bij u terug om het zelf op te kunnen voeden maar dat wordt door jeugd- en pleegzorg stelselmatig afgehouden en het wordt een zeven jaar durende strijd. U bent in die tijd driemaal door deskundigen van bevoegde instanties (waaronder forensisch psychologen) voldoende geschikt en bij machte beoordeeld de verplichting tot de opvoeding en de verzorging van uw kind te vervullen. U wordt dan na zeven jaar strijd en hoop ontheven van uw gezag omdat deze drie rechters oordelen dat uw kind meer belang heeft bij het pleeggezin dan bij u en daarmee het nadeel van terugkeer naar de ouder reeds is gegeven. Let wel! Deze rechters hebben u niet kunnen ontheffen van uw gezag op grond van de wettelijk voorwaarden. Hen blijkt duidelijk  welke opvoedkundige kwaliteiten u heeft en uw “good enough” ouderschap wordt niet ontkend en het is hen duidelijk dat u een gehechtheidrelatie heeft met uw kind! U wordt dan tóch van uw gezag ontheven omdat de voortzetting van de pleeggezinplaatsing anders niet kan worden gegarandeerd en dat geven ze nog toe ook!

De wettelijke voorwaarden voor ontheffing:

Art. 1:266 en 1:268 Burgerlijk wetboek.

“de rechtbank kan een ouder ontheffen van zijn ouderlijk gezag op grond van dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn verplichting tot opvoeding en verzorging te vervullen”.
Wanneer de ouder zich dan verzet tegen deze ontheffing kan de ontheffing niet worden uitgesproken behalve:
indien een voortzetting van de pleeggezinplaatsing NOODZAKELIJK is en van terugkeer naar de ouder ERNSTIG nadeel voor het kind moet worden gevreesd”

In het onderhavige geval hebben deze rechters het advies opgevolgd van Elker pleegzorg te Groningen dat luidt:

Er lijkt gekeken te zijn of vader en stiefmoeder 'good enough' opvoeders zijn voor dochter. Voor het advies c.q. het besluit wat door de rechter genomen gaat worden, zou leidend moeten zijn in welke situatie (pleeggezin of vader met stiefmoeder) dochter de beste ontwikkelingskansen krijgt.

Het ouderschap van en de omstandigheden bij de ouder(s) en de bloedband mag volgens Elker en de rechters, geen rol spelen en is in de overweging van de keuze van het hoofdverblijf van het kind niet relevant. Hun criterium is uitsluitend “de beste ontwikkelingskansen” voor het kind!

Dat Elker de wet aan z’n laars lapt is tot daar aan toe, ze weten niet beter, maar dat deze drie rechters dat óók doen is dermate onaanvaardbaar binnen een democratie dat dit soort rechters van hun functie dienen te worden ontheven!


Op grond van artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heb ik het recht me kritisch uit te laten over de door mij gesignaleerde gebeurtenissen en ervaringen met de betrokken rechters en pleegzorgorganisatie en hun respectievelijke werknemers en daarover mijn mening te geven en desgewenst ook via een openbaar medium in de openbaarheid te brengen.

Daartegenover staat dat de grenzen die de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer met zich meebrengt niet dienen te worden overschreden en daar houd ik, als betamelijk burger, ook al woon ik (gelukkig) al 10 jaar niet meer in Nederland, uiteraard rekening mee.

Van een dergelijke overschrijding kan sprake zijn indien de gepubliceerde uitlatingen feitelijk onjuist of onnodig grievend zijn en betrokkenen met naam en toenaam worden genoemd, terwijl niet aannemelijk wordt dat daarvoor rechtvaardiging kan worden gevonden in het aan de orde stellen van mijn onvrede met de handelwijze van deze betrokken rechters en pleegzorgorganisatie en hun respectievelijke medewerkers.

Het maatschappelijk onacceptabel functioneren van deze drie rechters en deze pleegzorgorganisatie vormt een bedreiging voor het ongeschonden functioneren van de Nederlandse democratie en maakt meer dan aannemelijk dat er rechtvaardiging kan worden gevonden de namen van deze drie rechters en de naam van deze pleegzorgorganisatie te vermelden in het aan de orde stellen van de bij mij bestaande onvrede met het functioneren van deze betrokken rechters en pleegzorgorganisatie. Het algemeen belang! 
 

3 opmerkingen:

 1. Persoonlijk wil ik er als opmerking bijplaatsen dat ik het voor de samenwerking om de jeugdzorg te verbeteren het geen zin heeft om vaders of moeder als groep te zien. Dus de opmerking "stelt u zich als vader eens voor", ... wat als een moeder in die positie zit?

  Kinderen hebben recht op hun ouders. Maar door iedere keer te roepen dat moeders dit of vaders dat zorgen we ervoor dat er al een splitsing komt binnen de groep ouders. Ouders zouden zich juist moeten verenigen en niet verdelen in het bestrijden van de schending van de rechten van het kind, ongeacht het geslacht van de ouders of het kind.

  Overigens snap ik heel goed dat die zin geschreven is vanuit de eigen ervaring en met de eigen emotie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wanneer u het bericht: "OPROEP AAN ALLE JEUGDZORGSLACHTOFFERS" hebt gelezen dan zal u duidelijk zijn geworden dat ik geenszins uitsluitend vaders als doelgroep in aanmerking neem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat heb ik gelezen :-). Het is ook goedbedoeld. Ook ik heb te maken met de nare gedragingen van BJZ en de overtreding van wetten, maar ook hun eigen codes, procedures en richtlijnen. En met name de machtwellust en het kokerdenken, waarbij het niet meer gaat om de kinderen, maar om het in het gareel krijgen van de ouders (oftewel als jullie niet doen wat wij willen nemen we je kind(eren) af).

   Verwijderen